Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Elblągu uchwały Nr V/135/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Śródmieście Wschód” w Elblągu, obejmującego tereny oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 19.TT i 21.MN tj. teren urządzeń telekomunikacji oraz teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, niskiej oraz o wszczęciu postępowania związanego z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dotyczącej w/w projektu planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg lub przesłać pocztą na podany wyżej adres w terminie do dnia 24 czerwca 2019 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39 oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie w siedzibie Urzędu Miasta Elbląg lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Elbląga. 

 

***załącznik***

 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Śródmieście-Wschód" w Elblągu

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1945, z 2019r. poz. 60, 235) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019r. poz. 630) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Elblągu:

uchwały nr IV/95/2019 z dnia 28 marca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Spichrzów w Elblągu, obejmującego obszar Wyspy Spichrzów, ograniczonej wodami Kanału Miejskiego i rzeki Elbląg,

uchwały nr IV/96/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu między rzeką Elbląg a terenem bocznicy kolejowej w Elblągu - zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Elbląg - Zdrój w Elblągu, obejmującego część ulicy Portowej,

uchwały nr IV/97/2019 z dnia 28 marca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakrzewo - część C w Elblągu, obejmującego obszar wyznaczony granicami:

        od strony północnej – ulicą Pomorską (włącznie),

        od strony południowej – ulica Pawią (wyłącznie),

        od strony wschodniej – częścią ulicy Modlińskiej (włącznie) i terenem Szkoły Podstawowej Nr 15 (wyłącznie),

        od strony zachodniej – ulicą Wiślicką (wyłącznie)

oraz o wszczęciu postępowania związanego z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dotyczącej w/w projektów planów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planów miejscowych.

Wnioski należy składać na piśmie w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg lub przesłać pocztą na podany wyżej adres w terminie do dnia 27 maja 2019 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39 oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie w siedzibie Urzędu Miasta Elbląg lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Elbląga. 

 

***załączniki***


miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wyspy Spichrzów w Elblągu

 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu między rzeką Elbląg a terenem bocznicy kolejowej w Elblągu - zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Elbląg - Zdrój w Elblągu

 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zakrzewo - część C w Elblągu

136.ZMIANA MPZP TERENU "ŚRÓDMIEŚCIE-WSCHÓD"

     

 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu "Śródmieście-Wschód"

 
(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)
 
Procedura opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 1. Analiza przedplanistyczna
 2. Uchwała rady miasta/gminy o przystąpieniu do sporządzenia planu.
 3. Ogłoszenie i obwieszczenie w lokalnej prasie oraz w sposób zwyczajowy.
 4. Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 5. Rozpatrywanie wniosków.
 6. Rozpoczęcie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 7. Opracowanie projektu planu.
 8. Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko
 9. Opracowanie prognozy finansowej
 10. Opiniowanie projektu przez Miejską Komisję Urbanistyczno -  Architektoniczną
 11. Uzgodnienia i opiniowanie projektu planu przez ustawowo uprawnione instytucje.
 12. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu i dyskusja publiczna.
 13. Rozpatrzenie uwag do projektu planu.
 14. Uchwała  rady miasta/gminy o rozpatrzeniu uwag oraz o uchwaleniu planu.
 15. Ocena zgodności planu z przepisami prawa przez wojewodę.
***etap zaawansowania***

 

Subskrybuj zawartość