Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Miejską w Elblągu:  uchwały nr XXIV/460/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulic Królewieckiej i Marymonckiej w Elblągu, obejmującego teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem ITG tj. teren infrastruktury technicznej - gazownictwo  oraz o wszczęciu postępowania związanego z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dotyczącej w/w projektu planu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg lub przesłać pocztą na podany wyżej adres w terminie do dnia 6 kwietnia 2017 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zgodnie z art. 39 oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie w siedzibie Urzędu Miasta Elbląg lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Elbląga.
 

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Miejską w Elblągu:  uchwały nr XXIV/459/2017 z dnia 16 lutego 2017r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej 90/38  obręb 12 przy ulicy Stoczniowej 2 w Elblągu, obejmującego obszar wyznaczony granicami działki ewidencyjnej nr 90/38  oraz o wszczęciu postępowania związanego z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dotyczącej w/w projektu planu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg lub przesłać pocztą na podany wyżej adres w terminie do dnia 6 kwietnia 2017 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zgodnie z art. 39 oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie w siedzibie Urzędu Miasta Elbląg lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Elbląga.
 
 

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp terenu przykolejowego między ulicami: Malborska-Junaków w Elblągu

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/354/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania planu, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przykolejowego między ulicami: Malborska-Junaków w Elblągu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie projektu planu odbędzie się w terminie od dnia 22.03.2017 r. do dnia 19.04.2017 r. na informacyjnej tablicy elektronicznej w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Elblągu, ul. Łączności 1 – parter, w pn., śr., czw. w godz. od 730 do 1530, wt. w godz. od 730 do 1630, w pt. w godz. od 730 do 1430 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej-Urząd Miasta w Elblągu/Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 04.04.2017 r. o godz. 1530 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, sala nr 300A.
Zgodnie z art. 18 w/w ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Elbląg z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.05.2017 r.
Jednocześnie, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353z późn. zm.), obwieszczenie niniejsze stanowi podanie do publicznej wiadomości projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.
Zgodnie z art. 54 ust. 3 w związku z art. 40 cytowanej wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 roku uwagi i wnioski do w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na zasadach określonych w przepisach przywołanej ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wskazanych w niniejszym obwieszczeniu.
 
 
***załączniki do wyłożenia***
 

 

Subskrybuj zawartość