REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji urbanistycznej zagospodarowania Wyspy Spichrzów w Elblągu - zakończony

 

! WAŻNY KOMUNIKAT Z DNIA 25 LIPCA 2013r.:

Skala projektu zagospodarowania terenu, o którym mowa w pkt. 10.2.1 powinna wynosić 1:1000!

Komisja Konkursowa oceni prace sporządzone w skali 1:500 (pierwotnie w Regulaminie) jak również w skali 1:1000.

Przepraszamy za niniejszą pomyłkę.

 

KOMUNIKAT z dnia 03.07.2013r.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zmianę TERMINARZA KONKURSU (punkt 11).

 KOMUNIKAT:

Organizator wprowadził zmiany w Regulaminie Konkursu (zgodnie z punktem 17.2 Regulaminu Konkursu) w następujących punktach:

Rozdział II pkt. 5.2

Rozdział IV pkt. 9.2, 9.3; 10.2.1, 10.3.1 i 10.4.1; pkt. 11 (TERMINARZ KONKURSU)

Rozdział V pkt. 14.3; pkt. 15.1 i 15.4

Rozdział VI pkt. 16

 

Uwaga: na stronie internetowej Organizatora znajduje się jedynie tekst Regulaminu Konkursu uwzględniający ww. zmiany – tekst pierwotny Regulaminu został usunięty, w celu uniknięcia przez Uczestników konkursu pomyłek.

 

Z poważaniem

Sekretarz Konkursu

  

(tekst jednolity uwzględniający zmiany Organizatora)

 
 
ORGANIZATOR:
Gmina Miasto Elbląg
Elbląg, czerwiec 2013 rok

 
 
 SPIS TREŚCI
REGULAMIN KONKURSU
 
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.      INFORMACJE O ORGANIZATORZE KONKURSU
2.      FORMA KONKURSU
3.      PODSTAWA PRAWNA
 
ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT KONKURSU I JEGO UWARUNKOWANIA
4.      PRZEDMIOT I CEL KONKURSU
5.      UWARUNKOWANIA MERYTORYCZNE
6.      WARTOŚĆ KONKURSU
 
ROZDZIAŁ III
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
7.      WYMAGANIA, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIĆ UCZESTNICY KONKURSU
 
ROZDZIAŁ IV
ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSU
8.      SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ORGANIZATORA KONKURSU Z UCZESTNIKAMI KONKURSU
9.      MATERIAŁY DOSTARCZANE PRZEZ ORGANIZATORA KONKURSU
10.   FORMA OPRACOWANIA I SPOSÓB SKŁADANIA PRAC
11.   TERMINARZ KONKURSU
 
ROZDZIAŁ V
KOMISJA KONKURSOWA
12.   SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ
13.   OCENA PRAC KONKURSOWYCH
14.   NAGRODY
15.   OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
 
ROZDZIAŁ VI
USTALENIA DODATKOWE
16.   PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH
17.   UNIEWAŻNIENIE KONKURSU, ZMIANA REGULAMINU

 
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. INFORMACJE O ORGANIZATORZE KONKURSU
 Zamawiającym i organizatorem konkursu jest Gmina Miasto Elbląg, zwana dalej Organizatorem. Obsługę techniczną i finansową konkursu zapewni Departament Urbanistyki i Architektury. Siedziba organizatora konkursu mieści się przy ul. Łączności 1, 82 – 300 Elbląg (www.umelblag.pl, www.planowanie.umelblag.pl).
 2. FORMA KONKURSU
 2.1. Niniejszy konkurs jest konkursem urbanistycznym, jednoetapowym, otwartym.
 2.2. Konkurs posiada charakter ideowy w zakresie propozycji zagospodarowania Wyspy Spichrzów w Elblągu.
 2.3. Konkurs prowadzony i rozstrzygany jest w języku polskim. Wszystkie oświadczenia, zawiadomienia i wnioski, a także część rysunkowa i opisowa konkursu muszą być przez wszystkich uczestników sporządzane w języku polskim.
 3. PODSTAWA PRAWNA
 3.1. Konkurs przeprowadza się bez zastosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. Zmianami) w oparciu o art. 4 pkt. 8 tej Ustawy.
 3.2. Regulamin Konkursu jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Każdy Uczestnik Konkursu, poprzez przystąpienie do Konkursu, akceptuje i przyjmuje warunki Konkursu ustalone niniejszym Regulaminem.
 
ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT KONKURSU I JEGO UWARUNKOWANIA
 
4. PRZESŁANIE IDEOWE, PRZEDMIOT I CEL KONKURSU
 
4.1 Przesłanie ideowe:
Wyspa Spichrzów zlokalizowana jest w obszarze węzłowym dla rozwoju miasta Elbląga, kształtowania jego tożsamości i krajobrazu.
Gmina Miasto Elbląg planuje przywrócić wyspie utracony ład przestrzenny oraz scalić ją z poddawanym retrowersji obszarem Starego Miasta.
Nabrzeża wschodnie i zachodnie rzeki Elbląg postrzegane są jako zapomniana przestrzeń publiczna, a miasto jako ”odwrócone od rzeki”. Przestrzeń Wyspy Spichrzów wymaga rewitalizacji oraz szeroko pojętego przystosowania do współczesnych potrzeb, co poprzez atrakcyjne zagospodarowanie Wyspy Spichrzów, zachęciłoby mieszkańców i turystów do spędzania czasu i rekreacji na Starym Mieście i wyspie. 
 
4.2 Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistycznej zagospodarowania Wyspy Spichrzów w Elblągu.
 
4.3 Celem konkursu jest przeprowadzenie możliwie szerokiej konfrontacji pomysłów dotyczących wizji zagospodarowania Wyspy Spichrzów i wyłonienie najlepszego rozwiązania programowego i przestrzennego, które pozwoli wykreować współczesną, atrakcyjną przestrzeń miejską. Przestrzeń ta powinna wypromować i wzmocnić rolę Elbląga w rejonie. 
Najwłaściwsze i zarazem realne rozwiązanie zagospodarowania Wyspy Spichrzów posłuży do sformułowania ustaleń zawartych w procedowanej przez Departament Urbanistyki i Architektury zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Spichrzów w Elblągu.
 
5. UWARUNKOWANIA MERYTORYCZNE
 
5.1 Rys historyczny
„Elbląska Wyspa Spichrzów to teren położony na zachód od Starego Miasta, za rzeką Elbląg. W połowie XIII wieku było to miejsce wyznaczone na składowanie towarów. W 1928 roku powstało tam wzdłuż traktu równoległego do rzeki osiedle ogrodników. Wraz z rozwojem Elbląga jako ośrodka handlu i transportu morskiego Wyspa Spichrzów przekształcała się stopniowo w dzielnicę portową. Od początku XIV wieku powstawały tam liczne spichrze, skupione głównie wzdłuż nadbrzeża i przy moście Kogi. Na północ od Wyspy Spichrzów rozciągały się tereny składowe, zwane la stadiami. Dopiero w 1626 roku w trakcie prac nad fortyfikacjami miejskimi teren ten faktycznie uczyniono wyspą, otaczając go fosą połączoną z rzeką Elbląg w formie trzyramiennej półgwiazdy. Jednocześnie wyspę otoczono półpierścieniem trzech bastionów. W zachodniej części fortyfikacji Wyspy Spichrzów wzniesiono Bramę Środkową (Mitteltor 1643r.), do której dostępu broniły dwa bastiony. Przez bramę tę wiódł trakt do Gdańska, dlatego prawdopodobnie nazwę tej bramy zmieniono w 1773 roku na Bramę Gdańską.
Pomyślny rozwój gospodarczy miasta w XIV wieku odzwierciedlił się między innymi w rozbudowie zaplecza magazynowego, usytuowanego właśnie na Wyspie Spichrzów. Od XVIII wieku Wyspa Spichrzów ulegała kolejnym przeobrażeniom. Usunięto wówczas wszystkie domy mieszkalne i związane z nimi zabudowania gospodarcze oraz różnego rodzaju warsztaty. Na „oczyszczonych” terenach budowano kolejne spichrze, nadając im różne fantazyjne nazwy, między innymi takie, jak: Lew, Merkury, Dąb, Neptun, Herkules, Wiewiórka. Większość spichlerzy charakteryzowała się zbliżoną formą architektoniczną. Miały one zwartą bryłę, strome, wysokie dachy z trójkątnymi szczytami. Wznoszone głównie w konstrukcji ryglowej, z oknami o drobnych szachownicowych podziałach. Były to przeważnie obiekty kilkukondygnacyjne, przeznaczone na magazynowanie zboża luzem lub w workach. Magazyny, przeznaczone na składowanie innych towarów niż zboże, usytuowane były na północnym krańcu ulicy Wybrzeżnej.
W wyniku zniszczeń II wojny świtowej nie zachował się ani jeden spichlerz. Ze starej zabudowy pozostał przy ulicy Warszawskiej kościół parafii polsko – katolickiej p.w. Dobrego Pasterza z początku XX wieku, niegdyś świątynia menonicka.”
Obecnie na terenie wyspy znajduje się fragmentami zabudowa mieszkaniowa o charakterze pierzejowym, biura MPO, szkoła podstawowa, przedszkole, Unijna Szkoła Europejska, Młodzieżowy Dom Kultury, Centrum Współpracy Transgranicznej.
 Zrealizowane projekty dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej:
1)      „Przebudowa obiektu dziedzictwa kulturowego; Centrum Współpracy Transgranicznej w Elblągu”
2)      "Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury w celu wsparcia wzbogacenia oferty turystycznej poprzez działania związane z propagowaniem wydarzeń historycznych w Elblągu" - projekt polegał na rozebraniu (w centrum miasta) oraz przeniesieniu i odbudowie zabytkowego obiektu przeznaczonego na działalność MDK.
 Obecnie realizowany jest projekt pn.: „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)”, który polega na rozebraniu dwóch kładek pieszych oraz odtworzeniu dwóch historycznych mostów zwodzonych łączących Stare Miasto z Wyspą Spichrzów.
5.2 Uwarunkowania techniczne
Projektowane zagospodarowanie terenu powinno obejmować cały obszar określony w załączniku      nr I.
Należy uwzględnić obiekty wpisane do rejestru zabytków:
1)    Fosa (decyzja z dnia 03.11.1997, nr rej. A-1221)
2)    Kościół polskokatolicki, ul. Warszawska (decyzja z dnia 08.06.1984, nr rej. A-1549)
3)    Szkoła przy ul. Szańcowej (decyzja z dnia 15.07.1986, nr rej. A-1693)
4)    Willa ul. Warszawska 55 (decyzja z dnia 11.06.1996, nr rej. A-3898)
5)    Willa ul. Warszawska 51 (decyzja z dnia 16.11.2011, nr rej. A-3790)

Na terenie Wyspy Spichrzów znajdują się obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków:
1)    ul. Warszawska 131a – 131b, 142a, 146, 19 wraz z bramą, 70 i 55
2)    ul. Szańcowa 1, 3, 5, 9
3)    ul. Tartaczna 3
4)    schron przy ul. Orlej

 
6. WARTOŚĆ KONKURSU
 
Wartość konkursu nie przekracza kwoty 14 000 euro.
 
ROZDZIAŁ III
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 
7. WYMAGANIA, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAC UCZESTNICY KONKURSU
 
7.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub podmioty te występujące wspólnie, jeśli autor – a w przypadku zespołu autorskiego przynajmniej jedna osoba – legitymuje się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe o kierunku architektonicznym, urbanistycznym, planowania przestrzennego, plastycznym lub historii sztuki.
 
7.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby, które są członkami Komisji Konkursowej oraz osoby, które brały udział w organizowaniu i przygotowywaniu Konkursu.
 
7.3. Uczestnicy konkursu muszą być niezależni od Zamawiającego i członków Komisji Konkursowej.
 
7.4. Wymagane jest załączenie do składanej pracy kopii dyplomu potwierdzającego wykształcenie, o którym mowa w pkt. 7.1, oświadczenia o spełnieniu wymagań regulaminu Konkursu, jak również o braku zależności od Zamawiającego i członków Komisji Konkursowej (załącznik 1 do Regulaminu konkursu).
 
7.5. Uczestnik konkursu, który nie spełni wymogów, o których mowa w pkt. 7.4 zostanie wykluczony z konkursu, a jego praca odrzucona.
 
ROZDZIAŁ IV
ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSU
 8. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ORGANIZATORA KONKURSU Z UCZESTNIKAMI KONKURSU
 8.1. Uczestnicy Konkursu mogą porozumiewać się z Organizatorem poprzez Sekretarza Komisji Konkursowej pod adresem e-mail: sekretarz-konkurs@umelblag.pl.
 8.2. Pytania dotyczące treści Regulaminu Konkursu należy składać w terminie do 10 dni od dnia ogłoszenia Konkursu pocztą elektroniczną na adres: sekretarz-konkurs@umelblag.pl z adnotacją w tytule wiadomości: KONKURS-WYSPA SPICHRZÓW-PYTANIA. Pytania nadesłane po ww. terminie pozostaną bez odpowiedzi.
 8.3.Organizator udzieli odpowiedzi na pytania, o których mowa w pkt. 8.2 w terminie do 15 dni od dnia ogłoszenia Konkursu pocztą elektroniczną (mailowo), powiadamiając również o treści pytań i odpowiedzi na stronie internetowej www.planowanie.umelblag.pl w zakładce: KONKURS – WYSPA SPICHRZÓW.
 8.4. Udzielone przez Organizatora wyjaśnienia, zmiany Regulaminu oraz zmiany terminów są wiążące dla Uczestników Konkursu po każdorazowej publikacji na stronie jak w pkt. 8.3.
 
9. MATERIAŁY DOSTARCZANE PRZEZ ORGANIZATORA KONKURSU
 9.1. Tekst regulaminu Konkursu wraz z załącznikami:
 Załącznik 1          wzór oświadczenia i karty identyfikacyjnej pracy konkursowej
Załącznik 2          wzór pokwitowania odbioru pracy konkursowej
 
9.2. Materiały do projektowania
 Załącznik I           uwarunkowania sytuacyjne i zakres opracowania
Załącznik II          podkład sytuacyjno – wysokościowy
Załącznik III        mapa ewidencyjna z uzbrojeniem terenu
Załącznik IV        dokumentacja fotograficzna
 
9.3 Inne opracowania do celów informacyjnych
 
  1)    Analiza możliwości rozmieszczenia funkcji handlowej na terenie miasta Elbląga; Sławomir Ledwoń, 2012
        2) Studium wartości historyczno – kulturowych. Warunki konserwatorskie retrowersji Wyspy Spichrzów; Maria Lubocka-Hoffmann, 1997
            3)  Zalecenia konserwatorskie
4)    Struktura własności
 Ponadto Organizator posiada dokumentację techniczną wraz z pozwoleniami na budowę dotyczącą zastępujących zadań:
a.   Modernizacja nabrzeża wzdłuż linii Wyspy Spichrzów wraz z przebudową dwóch kładek dla pieszych usytuowanych w Elblągu nad rzeką Elbląg.
b.      Pogłębienie i oczyszczenie fosy staromiejskiej.
c.      Przebudowa systemu dróg na Wyspie Spichrzów.
d.      Baza obsługi sportów wodnych i turystyki – Osada Truso na Wyspie Spichrzów w Elblągu.
  
Zakres punktów 9.1 - 9.3 oraz tekst Regulaminu Konkursu wraz z załącznikami dostępne będą na stronie internetowej www.planowanie.umelblag.pl w zakładce: KONKURS – WYSPA SPICHRZÓW lub ewentualnie na płycie CD (do bezpośredniego odbioru w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1 w Elblągu).
 
 
10. FORMA OPRACOWANIA I SPOSÓB SKŁADANIA PRAC
 
10.1. Praca konkursowa powinna dawać wyczerpującą odpowiedź na przedstawiony w Regulaminie cel konkursu i powinna być przedstawiona w formie pozwalającej na jednoznaczne odczytanie koncepcji.
 
10.2. Opracowanie powinno zawierać część graficzną, opisową i cyfrową.
10.2.1. Część graficzną koncepcji należy prezentować w dwóch formatach: jedną na 4 sztywnych planszach w formacie poziomym, naklejonych na lekki podkład 70 x 100 cm, o grubości 5 – 10 mm, drugą na papierze w formacie A3, wpiętą do opisu.

Plansze opracowane w czytelnej i trwałej grafice powinny zawierać:

 • Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000, z czytelnym przedstawieniem projektowanego zagospodarowania terenu, funkcji obiektów architektonicznych, drogami, podjazdami, podjazdami, ciągami pieszymi i zielenią oraz innymi elementami pozwalającymi na jednoznaczne określenie projektowanych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych
 •  Przekroje, widoki, perspektywy i wizualizacje niezbędne do przedstawienia koncepcji, w tym co najmniej jeden przekrój i wizualizacja 3D całości założenia
 • Rozwiązania obiektów kubaturowych, elementów małej architektury, wybrane fragmenty i detale w skalach umożliwiających odczytanie idei projektu.
  Dopuszcza się umieszczanie na planszach innych, dodatkowych szkiców, schematów, rysunków i wizualizacji, które obrazować będą idee i rozwiązania projektu. Na jednej z plansz należy zamieścić wyciąg z opisu w postaci podsumowania głównych idei i głównych założeń projektowych (max 1x A4).
  Na każdej planszy, w prawym górnym rogu, należy umieścić sześciocyfrowy numer rozpoznawczy o wymiarach 1 cm na 6 cm w kolorach mało kontrastowych (większy rozmiar numeru jest podstawą do wykluczenia pracy).
 10.2.2.Część opisowa, tj. tekst opisu koncepcji należy złożyć w dwóch egzemplarzach w formie oprawionego zeszytu A3, w objętości do 3 stron opisu. Część opisowa powinna zawierać czytelny opis koncepcji projektu. Ponadto do części opisowej należy dołączyć pomniejszenia plansz do formatu A3 (bez sześciocyfrowego numeru rozpoznawczego).
 10.2.3. Do części opisowej należy dołączyć płytę CD (w 1 egzemplarzu). Część cyfrowa pracy konkursowej, opracowana dla potrzeb Komisji Konkursowej i Organizatora konkursu powinna składać się z prezentacji wszystkich plansz (format JPG o rozdzielczości minimum 300 dpi lub PDF) i zapisu części opisowej. Na rysunkach i na opisie należy wykasować sześciocyfrowy numer rozpoznawczy i zagwarantować anonimowość zapisanych danych (wykasować z plików źródłowych informacje o komputerze, na którym następowało ich opracowanie). Sześciocyfrowy numer rozpoznawczy należy natomiast zapisać bezpośrednio na płycie CD.
 10.2.4. Na planszach i dołączonych materiałach nie mogą być zamieszczane – pod rygorem niespełnienia warunków Konkursu – żadne inne oznaczenia umożliwiające identyfikację Uczestnika Konkursu przed zakończeniem czynności Komisji Konkursowej związanych z oceną i rozstrzygnięciem konkursu.
 10.2.5. Materiały wykraczające poza opisany wyżej zakres nie będą rozpatrywane.
 10.3. Sposób składania prac konkursowych

10.3.1. Prace konkursowe składa się osobiście na ręce Sekretarza Komisji Konkursowej lub asystenta sekretarza za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty lub kuriera z dopiskiem „KONKURS – WYSPA SPICHRZÓW – nie otwierać przed 15 X 2013” w miejscu lub na adres:

URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
DEPARTAMENT URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
ul. Łączności 1
82 – 300 Elbląg

w terminie jak w punkcie 10.4.1 i 11.3.

 
10.3.2. Praca powinna być dostarczona Organizatorowi w sposób zapewniający anonimowość określoną w Regulaminie.
Prace konkursowe należy składać w opakowaniach uniemożliwiających ich bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z zawartością opakowania przed otwarciem przez Sekretarza Konkursu po upływie terminu składania prac konkursowych.
Opakowanie musi zostać opisane jak w pkt. 10.3.1. oraz oznakowane numerem nadanym wszystkim elementom pracy konkursowej, o którym mowa w pkt. 10.3.4. W przypadku składania prac osobiście należy uczynić to przez osoby nieznane Sekretarzowi Konkursu i asystentowi sekretarza.
Opakowanie pracy konkursowej nie może być opatrzone nazwą Uczestnika konkursu składającego pracę, ani innymi informacjami umożliwiającymi zidentyfikowanie autora pracy. W przypadku przesłania pracy za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, adres i nazwa podane na kopercie nie mogą być adresem i nazwą uczestnika konkursu.
 10.3.3. Do pracy konkursowej należy dołączyć kopertę (wewnątrz opakowania) zawierającą oświadczenie (według wzoru stanowiącego załącznik 1 do Regulaminu Konkursu). W kopercie tej należy umieścić również kopię dyplomu, o której mowa  w pkt. 7.1 i 7.4.
 10.3.4. Praca musi być oznaczona sześciocyfrowym numerem rozpoznawczym wybranym dowolnie przez Uczestnika konkursu. Numer należy umieścić na wszystkich elementach pracy:
 •  na planszach (w prawym górnym rogu)
 • na płycie CD
 • na pokwitowaniu złożenia pracy konkursowej
 • na kopercie, o której mowa w pkt. 10.3.3
 • na opakowaniu pracy konkursowej.
Nie należy umieszczać numeru na pomniejszeniach plansz załączonych do opisu.
 10.4. Termin składania prac konkursowych:
10.4.1. Prace należy złożyć za potwierdzeniem odbioru, w nieprzekraczalnym terminie w dniu 14 X 2013 roku (poniedziałek) w godzinach 9:00 – 15:00 w miejscu wskazanym przez Organizatora w pkt. 10.3.1, na ręce Sekretarza Konkursu lub asystenta sekretarza, jednak nie wcześniej niż 19 VIII 2013 roku.
 10.4.2. Prace dostarczone za pośrednictwem poczty lub kuriera uznane zostaną za dostarczone w terminie, jeśli znajdą się w miejscu wskazanym w pkt 10.3.1. i zostaną tam przyjęte wraz z dowodem dostarczenia przesyłki w wyżej wymienionym terminie, tj. najpóźniej do dnia 14 X 2013 roku do godziny 15:00.
 10.4.3. Osobie składającej pracę zostanie wydane pokwitowanie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.
 10.4.4. Prace złożone po terminie nie zostaną otwarte i zostaną zwrócone po rozstrzygnięciu przez Komisję Konkursową konkursu.
 10.5. Postępowanie ze złożonymi pracami konkursowymi
 Prace konkursowe zostaną otwarte przez Sekretarza Konkursu, który określi liczbę złożonych prac, oceni stan opakowań oraz nada pracom kolejne numery. Z czynności tych sporządzony zostanie protokół i przekazany Komisji Konkursowej na pierwszym posiedzeniu.
 10.6. Koszty uczestnictwa w konkursie
 Uczestnicy konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem pracy konkursowej. Organizator konkursu nie przewiduje zwrotu tych kosztów.
 
11. TERMINARZ KONKURSU


11.1 Ostateczny termin nadsyłania pytań do Regulaminu konkursu: 10 dni od daty ogłoszenia konkursu na adres e-mail sekretarza konkursu: sekretarz-konkurs@umelblag.pl

11.2.Termin udzielania odpowiedzi na zadane pytania: 15 dni od daty ogłoszenia konkursu (drogą elektroniczną i na stronie www.planowanie.umelblag.pl)

11.3. Termin składania prac konkursowych: od 19 sierpnia do 14 października 2013 roku w godz. od 9:00 do 15:00

11.4. Rozstrzygnięcie konkursu: 05 listopada 2013

11.5. Ogłoszenie wyników, publiczna identyfikacja prac konkursowych i dyskusja pokonkursowa: 08 listopada 2013

11.6. Wystawa pokonkursowa: 08 – 18 listopada 2013


 
ROZDZIAŁ V
KOMISJA KONKURSOWA
 
12. SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ
 
12.1. Do oceny prac konkursowych i rozstrzygnięcia konkursu zostaje powołana Komisja Konkursowa w składzie:
 
 1.  dr inż. arch. Gabriela Rembarz  – Referent Konkursu
 2. dr inż. arch. Justyna Martyniuk – Pęczek
 3. mgr Beata Myślińska
 4. mgr inż. arch. Adrianna Ronżewska – Kotyńska
 5. dr Jerzy Domino
 6. dr inż. arch. Sławomir Ledwoń
 
12.2. Komisja Konkursowa zobowiązana jest działać w oparciu o Regulamin Komisji Konkursowej, opracowany dla niniejszego Konkursu, zatwierdzony przez Zamawiającego.
 
12.3. Do współpracy z Komisją Konkursową mogą zostać powołani konsultanci, eksperci lub biegli.
 
12.4. Do koordynowania prac Komisji Konkursowej został powołany Sekretarz Konkursowy w osobie mgr inż. Katarzyny Wiśniewskiej, natomiast do obsługi administracyjno-biurowej asystent Sekretarza Konkursu mgr Monika Goryszewska.
 
12.4. Do obsługi prawnej konkursu został powołany radca prawny w osobie mec. Pawła Sobczaka.
 
13. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
 
13.1. Tryb oceny prac konkursowych
 
13.1.1 Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa na posiedzeniach zamkniętych, w zakresie zgodności tych prac z wymaganiami określonymi w Regulaminie i z kryteriami oceny prac konkursowych ustalonych w pkt. 13.2
 
13.2. Ocena prac konkursowych
 
13.2.1 Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową z uwzględnieniem poniższych kryteriów:
 
KRYTERIUM 1.   Atrakcyjność koncepcji oraz jej wartości użytkowe i estetyczne.
KRYTERIUM 2.   Walory kompozycji urbanistycznej, w tym wytworzenie specyficznego charakteru miejsca.
KRYTERIUM 3.   Jakość zastosowanych rozwiązań, w tym funkcjonalnych i programowych.
KRYTERIUM 4.   Możliwość realizacji proponowanych rozwiązań.
 13.2.2. Każdy członek Komisji Konkursowej w przydzielonej mu KARCIE GŁOSOWANIA przyzna punkty poszczególnej, zakwalifikowanej do oceny pracy konkursowej, oddzielnie za spełnienie kryteriów wymienionych w pkt. 13.2.1. 
  
 13.2.3. Wzór KARTY GŁOSOWANIA
 KARTA GŁOSOWANIA NR I

A
B
C
D
E
F
Nr pracy konkursowej
Kryterium 1
Kryterium 2
Kryterium 3
Kryterium 4
Suma punktów
w kolumnach      B – E
Punkty
0 - 10
Punkty
0 - 10
Punkty
0 - 10
Punkty
0 - 10
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
(…)
 
 
 
 
 

 
13.2.3. Wzór KARTY WYNIKÓW
 

A
B
C
D
E
F
G
H
Nr pracy konkursowej
 
Liczba punktów przyznana przez Członków Komisji Konkursowej
 
Suma punktów
w kolumnach      B – G
KARTA GŁOSOWANIA
NR I
KARTA GŁOSOWANIA
NR II
KARTA GŁOSOWANIA
NR III
KARTA GŁOSOWANIA
NR IV
KARTA GŁOSOWANIA
NR V
KARTA GŁOSOWANIA
NR VI
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
(…)
 
 
 
 
 
 
 

 13.2.4. Praca konkursowa, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (sumę punktów w tabeli KARTA WYNIKÓW) jest pracą zwycięską.
 
14. NAGRODY
 Suma nagród przewidziana przez Organizatora to 50 000 zł BRUTTO, w tym:
 14.1. Pierwsza nagroda w wysokości 35 000 zł (BRUTTO)
Pierwsza nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi konkursu, który w ocenie Komisji Konkursowej otrzymał największą liczbę punktów, co jest jednoznaczne z najwłaściwszym spełnieniem kryteriów oceny prac.
 14.2. Pozostałe nagrody i wyróżnienia stanowią łączną kwotę 15 000 zł (BRUTTO).
Rodzaj i wysokość nagród pieniężnych jest uzależniona od oceny pracy dokonanej przez Komisję Konkursową.
14.3. Komisja Konkursowa, w zależności od oceny prac konkursowych, zastrzega sobie prawo do:
-    dokonania zmiany co do rodzaju i wysokości nagród w ramach ogólnej kwoty przeznaczonej na nagrody
-    nieprzyznania pierwszej nagrody w przypadku zbyt niskiego poziomu prac konkursowych (suma nagród, o których mowa w      pkt. 14.2 zostanie rozdysponowana w całości)
-     przyznania wyróżnień niepieniężnych
 14.4. Nagrody pieniężne będą wypłacane w terminie do 30 dni od daty zatwierdzenia wyniku konkursu przez Organizatora.
 14.5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
 
15. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
15.1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone publicznie w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu przy ul. Stary Rynek 25 w dniu 08 listopada 2013 roku o godzinie 17.30 i niezwłocznie umieszczone na stronie internetowej  www.planowanie.umelblag.pl. 
 15.2. W czasie publicznego ogłoszenia wyników, po wskazaniu nagrodzonych prac, zostaną otwarte załączone do nich koperty, zawierające dane identyfikacyjne autorów, a treść kopert zostanie podana do publicznej wiadomości.
 15.3. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu Konkursu Organizator zawiadomi o jego wynikach wszystkich uczestników Konkursu.

15.4. Po rozstrzygnięciu konkursu, prace konkursowe, którym nie przyznano nagród i wyróżnień będą do odebrania po dniu zakończenia wystawy za zwrotem pokwitowania w terminie do 30 XI 2013. Po terminie ich odbioru Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności, a prace nieodebrane zostaną protokolarnie zlikwidowane.

 
ROZDZIAŁ VI
USTALENIA DODATKOWE
 
16. PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH
 

16.1. Z chwilą przyjęcia nagrody, autorzy prac konkursowych przenoszą nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych przez Komisję Konkursową prac oraz własność egzemplarzy nośników, na których są utrwalone nagrodzone prace. Prace konkursowe mogą być wykorzystane przez Organizatora w celu opracowania na ich podstawie dokumentacji planistycznej, będącej podstawą sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Spichrzów w Elblągu. Opracowanie planu miejscowego ma na celu m.in. umożliwienie realizacji rozwiązań zaproponowanych w pracach konkursowych.

16.2. Organizatorowi przysługuje prawo do:
1.    prezentacji zgłoszonej pracy konkursowej podczas wystawy pokonkursowej
2.    wykorzystania w całości lub części pracy konkursowej jaka będzie odpowiadała potrzebom Organizatora, w celu np. połączenia kilku koncepcji w jedną całość, wykorzystania do opracowania dokumentacji planistycznej, o której mowa w pkt. 16.1., bez roszczenia do uczestniczenia w ewentualnych pracach projektowych dotyczących przedmiotu konkursu
3.    korzystanie przez Organizatora ze zgłoszonej przez Uczestnika konkursu pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
-   zwielokrotniania każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez drukowanie, wykonywanie kopii, przy użyciu nośników magnetycznych, cyfrowych, technik video, techniką komputerową lub przy pomocy rzutnika
-   publicznego udostępniania, w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, dla celów promocyjnych Organizatora oraz środkach masowego przekazu, a także wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym internetu
4.    przeniesienia nabytych praw autorskich na osoby trzecie
bez obowiązku zapłaty z tego tytułu jakichkolwiek wynagrodzenia na rzecz Uczestnika konkursu i członków zespołu projektowego.

16.3.Uczestnik Konkursu oświadcza, że z chwilą złożenia pracy konkursowej:
1.    Wyraża zgodę na wykorzystanie i udostępnienie pracy konkursowej w sposób i w zakresie wynikającym z wykonywania zadań własnych Organizatora
2.    Wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora autorskich praw zależnych do utworu, w tym wyrażenia zgody na wykonywanie przez inne podmioty autorskich praw zależnych
3.    Wyraża zgodę, aby jego praca, w wypadku nieuzyskania nagrody lub wyróżnienia, była przedstawiona na wystawie i publikowana w mediach
4.    W przypadku nie odebrania pracy konkursowej w wyznaczonym przez Organizatora terminie wyraża zgodę na jej likwidację
5.    Oświadcza, że praca konkursowa jest wolna od wad prawnych i nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich (prawo autorskie, prawa własności przemysłowej)
6.    Oświadcza, że przed dostarczeniem pracy konkursowej nie dokonał i nie dokona żadnych rozporządzeń autorskimi prawami majątkowymi, nie udzielił i nie udzieli żadnych licencji na korzystanie z tych praw, ani nie dokonał i nie dokona ograniczeń w wykonywaniu autorskich praw osobistych
7.    W przypadku, gdy do stworzenia pracy niezbędny był wkład twórczy innych osób, oświadcza, że zawarł z tymi osobami umowy, w formie pisemnej, o przeniesienie autorskich praw majątkowych do tych wkładów, zwierającej jednocześnie zgodę na wykonywanie praw osobistych w zakresie wynikającym z warunków i potrzeb niniejszego konkursu
8.    Zobowiązuje się, w sytuacjach zawinionych przez Uczestnika, do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Organizatora na zaspokojenie roszczeń osób trzecich, których prawa majątkowe lub osobiste zostaną naruszone, poprzez korzystanie przez Organizatora z pracy konkursowej
9.    Oświadcza, że odpowiada za świadome naruszenia praw majątkowych lub osobistych osób trzecich, powstałych wskutek wykorzystania przez Uczestnika Konkursu wkładów twórczych tych osób i nie będzie dochodzić z tego tytułu roszczeń od Organizatora jak również zobowiązuje się do pokrycia wszelkich zobowiązań oraz wszelkich roszczeń, kierowanych z tego tytułu przez jakikolwiek podmiot (osobę trzecią) względem Organizatora.

Ustalenia powyższego punktu nie naruszają osobistego prawa autorskiego.

 
17.UNIEWAŻNIENIE KONKURSU, ZMIANA REGULAMINU
 17.1. Organizator unieważni Konkurs, jeżeli nie wpłynie żadna praca konkursowa.
 17.2. Organizator może zmienić postanowienia niniejszego Regulaminu po ogłoszeniu Konkursu, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowego rozstrzygnięcia Konkursu, jednak nie później niż w terminie odpowiedzi na zapytania.
 17.3. O zmianie takiej Organizator niezwłocznie powiadomi wszystkich Uczestników konkursu komunikatem na stronie internetowejwww.planowanie.umelblag.ploraz mailowo.