082. ZMIANA ZURBANIZOWANEGO FRAGMENTU OBSZARU MPZP DZIELNICY PRÓCHNIK W ELBLĄGU - CZĘŚĆ A

 

zmiana zurbanizowanego fragmentu obszaru MPZP dzielnicy Próchnik w Elblągu - część A

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA ZMIANY PLANU NR XXIX/638/2010 DNIA 24 CZERWCA.

(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)

 

Procedura opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 1. Analiza przedplanistyczna
 2. Uchwała rady miasta/gminy o przystąpieniu do sporządzenia planu.
 3. Ogłoszenie i obwieszczenie w lokalnej prasie oraz w sposób zwyczajowy.
 4. Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 5. Rozpatrywanie wniosków.
 6. Rozpoczęcie procedury strategicznej oceny odziaływania na środowisko
 7. Opracowanie projektu planu.
 8. Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko
 9. Dokument pn."Studium historyczno - konserwatorskie, dotyczące północnej dzielnicy Elbląga o nazwie Próchnik" od 2017 roku przygotowuje Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie
 10. Opracowanie prognozy finansowej
 11. Opiniowanie projektu przez Miejską Komisję Urbanistyczno -  Architektoniczną
 12. Uzgodnienia i opiniowanie projektu planu przez ustawowo uprawnione instytucje.
 13. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu i dyskusja publiczna.
 14. Rozpatrzenie uwag do projektu planu.
 15. Uchwała  rady miasta/gminy o rozpatrzeniu uwag oraz o uchwaleniu planu.
 16. Ocena zgodności planu z przepisami prawa przez wojewodę.

***etap zaawansowania***