125.MPZP REJONU SKRZYŻOWANIA ULIC:OGÓLNEJ I FROMBORSKIEJ W ELBLĄGU

 

 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  rejonu skrzyżowania ulic: Ogólnej i Fromborskiej w Elblągu

 
(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)
 
Procedura opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 1. Analiza przedplanistyczna
 2. Uchwała rady miasta/gminy o przystąpieniu do sporządzenia planu.
 3. Ogłoszenie i obwieszczenie w lokalnej prasie oraz w sposób zwyczajowy.
 4. Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 5. Rozpatrywanie wniosków.
 6. Opracowanie projektu planu.
 7. Opiniowanie projektu przez Miejską Komisję Urbanistyczno -  Architektoniczną - negatywna opinia komisji z dnia 04.01.2017r.
 8. Uzgodnienia i opiniowanie projektu planu przez ustawowo uprawnione instytucje.
 9. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu i dyskusja publiczna.
 10. Rozpatrzenie uwag do projektu planu.
 11. Uchwała  rady miasta/gminy o rozpatrzeniu uwag oraz o uchwaleniu planu.
 12. Ocena zgodności planu z przepisami prawa przez wojewodę.
***etap zaawansowania***