144.MPZP OBSZARU MIĘDZY RZEKĄ ELBLĄG, ALEJĄ TYSIĄCLECIA i RZEKĄ KUMIELA w ELBLĄGU

 

(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)
 
Procedura opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 1. Analiza przedplanistyczna
 2. Uchwała rady miasta/gminy o przystąpieniu do sporządzenia planu.
 3. Ogłoszenie i obwieszczenie w lokalnej prasie oraz w sposób zwyczajowy.
 4. Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 5. Rozpatrywanie wniosków.
 6. Rozpoczęcie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 7. Opracowanie projektu planu wraz z uzasadnieniem
 8. Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana.
 9. Opiniowanie projektu przez Miejską Komisję Urbanistyczno -  Architektoniczną.
 10. Uzgodnienia i opiniowanie projektu planu przez ustawowo uprawnione instytucje.
 11. Konsultacje społeczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 12. Rozpatrzenie uwag do projektu planu.
 13. Uchwała  Rady Miejskiej w sprawie uchwaleniu planu.
 14. Ocena zgodności planu z przepisami prawa przez wojewodę.
***etap zaawansowania***