047. MPZP OBSZARU EUROPARKU

MPZP OBSZARU EUROPARKU


UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA PLANU NR VIII/135/03 z 26.06.2003 R

(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)

Procedura opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 1. Analiza przedplanistyczna
 2. Uchwała rady miasta/gminy o przystąpieniu do sporządzenia planu.
 3. Ogłoszenie i obwieszczenie w lokalnej prasie oraz w sposób zwyczajowy.
 4. Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 5. Rozpatrywanie wniosków.
 6. Rozpoczęcie procedury strategicznej oceny odziaływania na środowisko
 7. Opracowanie projektu planu.
 8. Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko
 9. Opracowanie prognozy finansowej
 10. Opiniowanie projektu przez Miejską Komisję Urbanistyczno -  Architektoniczną - opinia pozytywna 28.05.2010r.
 11. Uzgodnienia i opiniowanie projektu planu przez ustawowo uprawnione instytucje.
 12. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu i dyskusja publiczna.
 13. Rozpatrzenie uwag do projektu planu.
 14. Uchwała  rady miasta/gminy o rozpatrzeniu uwag oraz o uchwaleniu planu.
 15. Ocena zgodności planu z przepisami prawa przez wojewodę.

***etap zaawansowania***